© 2017 created with webwavecms.com

Powrót

Regulamin kursów


 


 

Jednostka organizacyjna:

 

1. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację i przeprowadzenie kursów oferowanych na stronie www. prozone.edu.pl jest :

 

CUBICconcept sp. z o.o.

z siedzibą: ul. Diamentowa 2c 20- 447 Lublin

nip: 712- 337- 80- 24

krs: 0000759133

 

2. ProZone wystepuje jako nazwa zwyczajowa i nazwa strony internetowej

3. CUBICconcept sp. z o.o. jest placówką szkoleniową zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod nr. 2.06/ 00100/ 2019

 

 

Informacje ogólne:

 

1. Kursy kierowane są do osób fizycznych, firm i instytucji.

2. Uczestnikami Kursów mogą być osoby pełnoletnie.

3. Szczegółowe informacji o każdym Kursie, takie jak program, czas trwania, miejsce realizacji, cena, formularz zapisów- dostępne są na stronie internetowej www. Prozone.edu.pl

4. Ceny Kursów są zróżnicowane i zależne od rodzaju kursu, poziomu nauczania, długości trwania i tematyki.

5. W przypadku łączenia dwóch lub więcej Kursów w pakiet, Kursy te traktowane są jako oferta specjalna.

6. Kurs kończy się wydaniem Certyfikatu ukończenia kursu.

 

 

Zgłoszenie na kurs:

 

1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Kursie odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego na stronie www. prozone.edu.pl formularza zgłoszeniowego Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. W przypadku określenia przez Organizatora w szczegółach Kursu minimalnych wymagań, Zgłaszający poprzez przesłanie Zgłoszenia oświadcza, że spełnia podane warunki lub spełni je do dnia rozpoczęcia Kursu.

3. Przesłanie Zgłoszenia nie jest równoznaczne z rezerwacją miejsca na Kursie. O rezerwacji miejsca Zgłaszający zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie przez Organizatora po zaakceptowaniu Zgłoszenia.

4. O rezerwacji miejsca na Kursie decyduje kolejność przesyłania Zgłoszeń. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, Zgłaszający może zostać dopisany do listy rezerwowej lub może mu zostać zarezerwowane miejsce na kolejnej edycji wybranego Kursu.

5. Rezerwacja miejsca na Kursie może zostać anulowana przez Organizatora w przypadku, gdy:

a. Zgłoszenie nie zostało opłacone w ciągu 14 dni od dnia jego akceptacji przez organizatora,

b. w ciągu 14 dni od zaakceptowania przesłanego Zgłoszenia Zgłaszający nie podpisał Umowy i nie zgłosił potrzeby wydłużenia tego terminu, ani nie opłacił całości kwoty należnej za Kurs lub pierwszej raty na podstawie faktury wystawionej i przesłanej przez Organizatora zależnie od ustaleń między Zgłaszającym i Organizatorem.

6. O anulowaniu rezerwacji miejsca na Kursie Zgłaszający zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

7. W szczególnych przypadkach Organizator może zarezerwować wstępnie miejsce na Kursie do czasu przesłania Zgłoszenia przez Zgłaszającego jednak na czas nie dłuższy niż 7 dni. W przypadku, gdy do tego czasu do Organizatora nie wpłynie kompletne Zgłoszenie, wstępna rezerwacja zostanie anulowana.

8. Po otrzymaniu drogą mailową potwierdzenia rezerwacji Zgłaszający otrzyma od Organizatora również drogą mailową umowę , którą Zgłaszający powinien podpisać i odesłać również drogą mailową do Organizatora.

9. Wpisanie na listę Uczestników następuje po otrzymaniu przez Organizatora potwierdzenia wpłaty zaliczki i podpisaniu umowy.

 

 

Metody płatności za Kurs:

 

Dostępne są następujące metody płatności za Kurs:

1. Wpłata zaliczki na podstawie faktury Proforma w postaci przelewu na konto Organizatora, oraz dopłata pozostałej kwoty najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu w postaci przelewu, płatności kartą lub gotówką.

2. Jednorazowa wpłata całej kwoty w terminie wynikającym z terminu wpłat zaliczki na dany kurs.

3. Rozłożenie płatności do maksymalnie 3 miesięcznych rat na podstawie Umowy – liczba i wysokość rat jest każdorazowo ustalana indywidualnie między Zgłaszającym i Organizatorem.

4. Finansowanie płatności za pomocą kredytu bankowego.

 

 

Przebieg Kursu:

 

1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzania Kursów w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie oraz programie dostępnym na stronie internetowej www. prozone.edu.pl

2. Organizator zobowiązuje się zapewnić wykwalifikowanych Trenerów.

3. Najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem Kursu Uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość e-mail z instrukcją, jak przygotować się do pierwszych zajęć. Uczestnik zobowiązany jest do zainstalowania poleconych w instrukcji programów i zapoznania się z materiałami, jeśli takie zostały dołączone. W razie nieotrzymania wiadomości od Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest zgłosić ten fakt Organizatorowi.

4. Ostateczny program Kursu realizowany podczas zajęć może się nieznacznie różnić od tego dostępnego na stronie internetowej ze względu na dostosowanie przez Trenera tempa i poziomu trudności wprowadzanych zagadnień do możliwości i poziomu zaawansowania grupy, a także na wniosek grupy. W przypadku zmian, czy będą dotyczyć zmiany tempa, ujmowania lub dodawania zagadnień, Trener zobowiązany jest każdorazowo poinformować grupę o tym fakcie.

5. W przypadku niemożliwości pojawienia się Trenera na zajęciach, Organizator dopuszcza możliwość zastępstwa lub przeniesienia wybranych zajęć na inny termin. O każdej zmianie terminu i miejsca Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy.

 

 

Odwołanie lub przesunięcie Kursu przez Organizatora:

 

1. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia Kursu w terminie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, jeśli nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników.

2. O odwołaniu lub przesunięciu terminu rozpoczęcia Kursu każdy Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową na wskazany przy zapisie adres e-mail lub drogą telefoniczną w przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości.

3. W przypadku odwołania Kursu przez Organizatora, Uczestnikowi przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty za udział w Kursie.

4. W przypadku przesunięcia terminu rozpoczęcia Kursu Uczestnik ma prawo odmówić udziału w Kursie w zmienionym terminie. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty za udział w Kursie, jak w przypadku odwołania Kursu (patrz ustęp 3).

5. Zwrot kosztów nastąpi do 30 dni od dnia poinformowania Uczestników o odwołaniu Kursu lub od otrzymania przez Organizatora decyzji o rezygnacji z udziału w Kursie w zmienionym terminie. 6. W przypadku dostępności miejsc na innych Kursach w zbliżonym terminie, Organizator może zaproponować przeniesienie Uczestnika na inny Kurs.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia grupy w trakcie trwania Kursu, jeżeli w trakcie Kursu liczba uczestników zajęć zmniejszy się do 2 osób. Jeżeli Uczestnikowi nie będzie odpowiadała żadna z alternatywnych form realizacji Kursu, wówczas zostanie zwrócona mu kwota proporcjonalna do niezrealizowanej części Kursu w terminie 30 dni od otrzymania decyzji Uczestnika przez Organizatora.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Uczestnika wywołanych odwołaniem, przesunięciem lub przerwaniem Kursu.

 

 

Rezygnacja z Kursu:

 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Kursie. O tym fakcie Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora drogą mailową na adres biuro@prozone.edu.pl

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kursie najpóźniej na 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, Uczestnik ponosi koszt w wysokości zaliczki wpłaconej lub wyznaczonej za Kurs.

a. jeśli do dnia rezygnacji z Kursu Uczestnik uiścił opłatę większą niż kwota zaliczki, Organizator zobowiązany jest do zwrotu nadwyżki do 30 dni roboczych po otrzymaniu pisemnej rezygnacji,

b. jeśli do dnia rezygnacji z Kursu Uczestnik nie uiścił żadnej opłaty bądź uiścił opłatę niższą niż zaliczka Kursu, Uczestnik zobowiązany jest do opłacania zgodnie z harmonogramem opłat określonym w Umowie.

c. w przypadku rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w kursie i braku z jego strony pisemnej rezygnacji, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi żadnych wpłaconych kwot przez Uczestnika.

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie przez Uczestnika w trakcie trwania kursu, Organizatorowi przysługuje wynagrodzenie w pełnej kwocie, a Uczestnik zobowiązany jest uiścić pełną należność wynikającą z Umowy w terminie do 7 dni.

4. Nieuczestniczenie w zajęciach nie jest równoznaczne z rezygnacją z Kursu.

 

 

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 

A. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, CUBICconcept sp. z o.o.

2. Dane kontaktowe w sprawach związanych z danymi osobowymi:

a. adres e-mail: biuro@prozone.edu.pl

b. adres do korespondencji: ul. Diamentowa 2c 20-447 Lublin

c. telefon: +48 733 133 732

B. Oświadczenia Zgłaszającego:

1. Zgłaszający, podając w Zgłoszeniu dane osobowe, oświadcza, że

a. są one zgodne ze stanem faktycznym,

b. w razie zmiany danych osobowych, np. adresu zamieszkania, numeru i serii dowodu osobistego i in., zobowiązuje się do powiadomienia Organizatora o tym fakcie w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia zmiany,

c. wyraża zgodę na przetwarzanie, wykorzystywanie i umieszczenie w bazie danych Organizatora danych osobowych w celu realizacji Kursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku z późn. zm. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

C. Organizator oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom.

 

 

 

Postanowienia końcowe:

 

A. Niniejszy Regulamin:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, obowiązuje od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.

3. Zmiany w Regulaminie obowiązują tylko w stosunku do nowo zawieranych Umów.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory związane z Umowami rozwiązywane będą przez sąd właściwy dla Organizatora.

B. Uwagi na temat Kursu Zgłaszający lub Uczestnik powinien kierować na adres: biuro@prozone.edu.pl lub telefonicznie +48 733133 732